Voorwaarden

Laatste wijziging: 25 maart 2019
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van de website voor berichtfouten en alle inhoud, services en producten die beschikbaar zijn op of via de website (onze Services). Onze Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van uw acceptatie zonder wijziging van alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen en alle andere operationele regels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd door Messagefuse kunnen worden gepubliceerd (gezamenlijk de “Overeenkomst”). U gaat ermee akkoord dat we onze Services automatisch kunnen upgraden, en deze voorwaarden zijn van toepassing op eventuele upgrades.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig voordat u onze Diensten bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van onze diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te worden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen gebruik maken van onze services. Als deze algemene voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van Messagefuse, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Onze Services zijn niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar, en toegang tot en gebruik van onze Services wordt alleen aangeboden aan gebruikers van 18 jaar of ouder. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u zich niet te registreren om onze Services te gebruiken. Iedereen die zich als gebruiker registreert of persoonlijke informatie verstrekt aan onze Services, geeft aan dat ze 18 jaar of ouder zijn.

Gebruik van onze Services vereist een account voor berichtfouten. U stemt ermee in om ons volledige en juiste informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit die plaatsvindt onder uw gebruikersnaam. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoord.

1. De Service

De “Service” omvat a) de site b) de aanvraag op aanvraag met betrekking tot uw account c) uw accountspecifieke ondersteuningsportal en chatwidget d) Messagefuse API om te integreren met applicaties van derden d) gerelateerde inhoud voor het gekochte abonnement, inclusief alle softwaregegevens, geluiden, afbeeldingen, PDF’s, video’s en alle andere inhoud die door Messagefuse tot het einde is aangeboden. Alle nieuwe functies toegevoegd aan of uitgebreid met de Service zijn ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden (hierna ook: “de Voorwaarden”).

2. Acceptatie van voorwaarden

2.1 Messagefuse biedt zijn service aan u aan via zijn website, messagefuse.nl en individuele Messagefuse-accounts die voor u, de klant, zijn gemaakt, zoals hierboven beschreven.

2.2 Door deze Voorwaarden te accepteren of toegang te krijgen tot door MessageFuse verstrekte URL’s, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn, en dat de door u gemaakte opmerkingen op Messagefuse correct, volledig en binnen uw rechten zijn om te maken. Als u deze Voorwaarden aangaat namens een werkgever of een derde partij, verklaart u dat u bevoegd bent om die entiteit aan deze Voorwaarden te binden. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt of niet akkoord gaat met de Voorwaarden, is het u niet toegestaan ​​om de Messagefuse-service te gebruiken.

2.3 U erkent dat deze Voorwaarden een overeenkomst vormen tussen Messagefuse en uzelf en dat uw elektronische aanmelding handelt als een juridisch bindende overeenkomst.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 Messagefuse behoudt zich het recht voor om de service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te wijzigen.

3.2 De Service wordt aangeboden op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk.

3.3 Messagefuse beweert niet dat de service ononderbroken of foutvrij zal zijn en dat klanten de applicatie op eigen risico gebruiken. Als de applicatie echter niet beschikbaar is vanwege gepland onderhoud, zullen we proberen om alle gebruikers minstens 7 dagen van tevoren op de hoogte te stellen.

3.4 U stemt ermee in om als klant de licentie niet aan derden in licentie te geven, door te verkopen, te leasen, over te dragen of te distribueren.

Uw Messagefuse-account

Als u een account maakt op Messagefuse, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en alle andere acties die in verband met het account worden ondernomen. U dient Messagefuse onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of van andere inbreuken op de beveiliging. Messagefuse is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of omissies.

Verantwoordelijkheid van accounts

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en schade die het gevolg is van die Inhoud of uw gedrag. Dat is het geval ongeacht de vorm van de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto, video, audio of code. Door Messagefuse te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw Inhoud en gedrag niet in strijd zijn met deze voorwaarden. Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft Messagefuse het recht (maar niet de plicht) om, naar eigen goeddunken van Messagefuse, (i) uw account terugvorderen vanwege langdurige inactiviteit, (ii) inhoud weigeren of verwijderen die naar het redelijk oordeel van Messagefuse een beleid schendt of op enigerlei wijze schadelijk of aanstootgevend is, of (iii) om welke reden dan ook de toegang tot en het gebruik van Messagefuse aan een persoon of entiteit beëindigen of weigeren. Messagefuse is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

Betaling en verlenging

U stemt ermee in om aan Messagefuse de maandelijkse abonnementskosten te betalen die voor die service zijn aangegeven. Betalingen worden elke maand na afloop afgerekend en dekken het gebruik van die service voor de abonnementsperiode van de voorgaande maand zoals aangegeven.

De prijs van Messagefuse hangt af van het aantal berichten dat elke maand door al uw accounts wordt verzonden en ontvangen. U kunt meer informatie vinden op onze prijspagina.

Tenzij u Messagefuse vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode op de hoogte brengt van het feit dat u uw account wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende maandelijkse abonnementskosten (evenals eventuele belastingen) te innen met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat we voor u hebben vastgelegd. Uw account kan op elk gewenst moment worden geannuleerd in het gedeelte ‘Mijn account’.

Verantwoordelijkheid van bezoekers

Messagefuse heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, beoordeeld en kan dit niet beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door onze Services te gebruiken, betekent Messagefuse niet dat het het materiaal dat daar wordt geplaatst onderschrijft of dat het van mening is dat dergelijk materiaal accuraat, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Onze Services kunnen inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. Messagefuse neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade die voortkomt uit het gebruik door gebruikers en bezoekers van onze Services, of uit het downloaden door die bezoekers van inhoud.

WhatsApp Messenger / WhatsApp Business

Messagefuse verklaart openlijk dat dit op geen enkele wijze door WhatsApp Inc. wordt ondersteund of goedgekeurd. WhatsApp Messenger en WhatsApp Business zijn een gepatenteerde platformonafhankelijke Instant Messaging-service voor smartphones die eigendom is van en wordt geleverd door WhatsApp Inc.

Messagefuse maakt of bezit geen WhatsApp-account. U gebruikt uw eigen WhatsApp-account om verbinding te maken met Messagefuse. Wanneer usgin Messagefuse u nog steeds in staat bent om uw WhatsApp-account te gebruiken met behulp van de officiële WhatsApp-messenger, kunt u uw WhatsApp-account op elk moment en zonder reden of sanctie van Messagefuse loskoppelen. U kunt uw account altijd sluiten en de service stopt onmiddellijk.

Messagefuse berekent een vergoeding op basis van hosting, servers, gegevensverwerking en netwerkbandbreedte. We brengen u nooit kosten in rekening voor het verkrijgen van toegang tot of het gebruik van een WhatsApp-account.

Veranderingen

We werken onze Diensten voortdurend bij, en dat betekent dat we soms de wettelijke voorwaarden waaronder onze Services worden aangeboden, moeten wijzigen. Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze services binnen de aangegeven opzegtermijn. Uw voortdurende gebruik van onze Services valt onder de nieuwe voorwaarden. Elk geschil dat ontstond vóór de wijzigingen, wordt echter beheerst door deze Voorwaarden (inclusief de bindende individuele arbitrageclausule).

Beëindiging

Messagefuse kan uw toegang tot alle of een deel van onze Services te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Als u deze Overeenkomst of uw Messagefuse-account wilt beëindigen (als u er een heeft), kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze Services. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Afwijzing van garanties

Onze Services worden geleverd “zoals ze zijn”. Messagefuse en haar leveranciers en licentiegevers aanvaarden hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Messagefuse, noch zijn leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. Als je dit echt leest, is dit een traktatie. U begrijpt dat u onze Services naar eigen goeddunken en risico’s gebruikt.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen enkel geval zal Messagefuse, of zijn leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze Overeenkomst krachtens een contract, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de inkoopkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die de vergoedingen overschrijden die u aan Messagefuse in het kader van deze overeenkomst hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Messagefuse is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen vanwege zaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Algemene vertegenwoordiging en garantie

U vertegenwoordigt en garandeert dat (i) uw gebruik van onze Services zal in strikte overeenstemming zijn met het Messagefuse-privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of andere overheidsinstellingen) gebied, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit het land waar u woont) en (ii) uw gebruik van onze Diensten zal geen inbreuk maken op of de intellectuele-eigendomsrechten van derden schaden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Messagefuse, haar contractanten en haar licentiegevers, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en schadeloos te stellen voor en uit alle claims en onkosten, inclusief honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van onze Services, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.